LA DIVERSITAT, UNA REALITAT QUE ENS AJUDA A CRÉIXER

25 de enero de 2021

Viaró, com a escola inclusiva parteix del fet que la diversitat ens compromet amb la igualtat i l'equitat entre tots.

Viaró Infantil, dins de la seva voluntat d'acompanyar als infants i a les famílies en el desenvolupament global dels nens i de les nenes, té com a objectiu atendre a cada un d'ells d'una forma personalitzada i molt individualitzada, sempre dins d'un entorn ric, plural i afavorint el grup de companys de referència per edat i dins del conjunt d'alumnes de l'escola.

El personal de l'escola dissenya els espais de l'aula i les activitats de joc i aprenentatge sempre amb la finalitat de que es desenvolupin al màxim les potencialitats de cada un dels alumnes, fomentant l'autonomia i el seu món emocional optimitzant el seu desenvolupament.

Arribar a personalitzar les característiques de cada nen i nena requereix un coneixement profund de cada un d'ells, entenent que no tots creixen de la mateixa manera o seguint un camí comú.

El compromís de l'escola és garantir que el conjunt del personal que formem la comunitat educativa: mestres, pares i personals no docent puguin garantir que tots els alumnes, tinguin les característiques personals que tinguin, gaudeixin d'un procés d'ensenyament aprenentatge de qualitat ajustat a les seves necessitats i que aquest es realitzi dins de l'entorn natural d'aprenentatge que és l'aula i, com a continuïtat, la família, que és l'espai principal per a qualsevol nen/a. L'acompanyament a la família és la pedra angular de l'atenció a la diversitat, així com donar suport directe a alumnes i a mestres.

Atendre a la diversitat implica que les educadores s'acostin a les necessitats de cada un dels alumnes ajustant-se al que per a cada un serà més favorable. Es definirà el sistema d'ajudes que per a cada cas sigui més adient i el que com a grup aula serà més favorable. Per tal de conèixer millor als alumnes, les mestres compten amb l'ajuda del departament d'orientació, qui, sempre treballant dins de les aules i a partir del coneixement que les mestres ja tenen dels infants, valoren i avaluen a cada un d'ells, emfatitzant les habilitats, descrivint les dificultats i decidint quina ajuda serà millor per a cada cas. Aquesta valoració es realitza tenint en compte les activitats proposades, els materials emprats i l'entorn del grup, juntament amb quina àrea curricular la mestra està treballant.

La mirada cap a l'alumne sempre contempla totes les àrees del seu desenvolupament, l'àrea emocional, social-relacional, psicomotriu (gruixuda i fina), llenguatge i cognició. Aquesta mirada sempre contempla tots els espais educatius: el joc, l'assemblea, els espais de l'aula, el pati, les activitats curriculars d'aprenentatge, els contes, la música, la psicomotricitat, i els hàbits personals i socials de grup.

En aquest sentit s'organitzaran les ajudes en tres nivells, segons el que es requereixi en cada cas i en cada moment. Les ajudes universals estan dirigides a tots els alumnes de l'aula de forma global i per a que siguin el més enriquidor possible, s'ofereix material i idees metodològiques facilitadores a tot el grup classe.

Hi ha alumnes que requeriran ajudes específiques que es poden donar a diferents nivells. Aquests alumnes ja necessiten una dedicació més individual dins del que les activitats permeten fer. Serà necessari que es modifiquin alguns objectius d'aprenentatge per facilitar l'accés de l'alumne a les activitats proposades. Dins d'aquest nivell d'actuació, a l'escola es facilita un professional que pot treballar de forma individual dins de l'aula les necessitats de l'infant acostant-lo al màxim a l'activitat plantejada. Dins d'aquest suport trobem el reforç personal tant curricular com emocional o conductual, com les sessions de logopèdia.

El tercer nivell de suports són els extraordinaris, que estan dirigits a aquells alumnes que per les seves característiques individuals, presenten NEE (necessitats educatives especials). Aquests alumnes requeriran ajudes tècniques, personals: logopeda, psicòleg, sistemes augmentatius per TEA, FM per sords...

Per tal de garantir el correcte desenvolupament i de respectar la diversitat natural de les aules, es valora de forma individual el nivell de llenguatge i la lateralitat dels alumnes de P-5, entenent que és el moment més sensible en el que s'estan iniciant en els aprenentatges curriculars cognitius que seran més importants de cara a la primària.

La naturalitat amb la qual l'escola treballa amb els diferents suports dins de les aules, afavoreix que els nens ho visquin com a realitats normalitzades i que tot el grup es beneficiï del que es proposa, raó per la qual la diversitat que trobem a les nostres aules, milloren l'activitat educativa de l'escola, afavorint que aquesta realitat tingui continuïtat a la primària.

Cristina Luna

Psicòloga i membre del Departament d’orientació psicopedagògica

Coneix Viaró Infantil

Aquest blog

És una finestra oberta a Viaró Infantil on volem inspirar i acompanyar a mares i pares en l'educació dels seus fills.

Newsletter

Categories

Webs d'interès

¡Te estamos esperando!

Ven a conocernos

CONTÁCTANOS

VIARÓ GLOBAL SCHOOL

Av. Alcalde Barnils, nº2
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

935 89 05 89

viaro@viaro.org

envelope-otwitterfacebookwhatsapp linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram