header contacto

Sistema intern d’informació

Sistema Intern d’Informació

“Docència i Investigació, S.A.” (d’ara endavant, VIARÓ) disposa d’un Sistema Intern d’Informació que permet denunciar en el context laboral o professional, sota la protecció de la llei, qualsevol irregularitat que pugui constituir una infracció penal o administrativa greu o molt greu.

Podran utilitzar aquest Sistema Intern d’Informació les persones següents:

  • Els empleats i de VIARÓ amb independència del seu nivell jeràrquic, de la naturalesa de la seva relació contractual i de la seva ubicació geogràfica o funcional.
  • Els autònoms.
  • Els accionistes, partícips i membres dels òrgans d’administració, direcció o supervisió de VIARÓ.
  • Qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors de VIARÓ.
  • Aquelles persones que comuniquin informació sobre infraccions obtinguda en el marc d’una relació laboral o estatutària ja finalitzada.
  • Voluntaris, becaris i treballadors en períodes de formació amb independència que percebin o no una remuneració.
  • Aquelles persones la relació laboral de les quals encara no hagi començat en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció.
  • Alumnes i progenitors o tutors legals.

Per a la utilització del Sistema Intern d’Informació pot acudir al següent enllaç:

A l’anterior enllaç té a la seva disposició a la Política del Sistema Intern d’Informació on es regulen els drets i garanties que assisteixen als informants.

El Sistema Intern d’Informació no és un servei d’emergència.

En el cas que es vulgui fer una reclamació comercial, el Sistema Intern d’Informació no és el canal oficial per presentar reclamacions. Per a tal fi, la companyia disposa d’un servei d’Atenció al Client on es podran presentar les reclamacions o demanar informació.