STEAM VIARÓ

El departament STEAM de Viaró, està format per les assignatures de Ciències, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques. Per a una completa formació científica s’ha de parar atenció tant als coneixements teòrics d’aquestes matèries com a l’aprenentatge i desenvolupament del mètode científic.

STEAM (Science, Technology, Engineering, Art i Mathematics). Principals competències que els alumnes han d’adquirir en l’àmbit científic:

steam observar realidad

APRENDRE A OBSERVAR LA REALITAT

Una persona amb mentalitat científica ha de ser capaç de sorprendre’s davant els fenòmens naturals i socials que descobreix al seu voltant. Mitjançant l’observació de l’entorn i les pràctiques de laboratori, els alumnes poden conèixer directament aquells aspectes que estan estudiant de manera teòrica, facilitant la seva comprensió.

APLICACIÓ DEL MÈTODE CIENTÍFIC

Observar, formular hipòtesi, discutir-les i contrastar-les. Els alumnes realitzen projectes i participen en competicions que els plantegen reptes; tot per a adquirir la destresa necessària en l’aplicació rigorosa del mètode científic, que tracta de trobar solucions a problemes reals.

steam aplicacion metodo cientifico
steam comunicacion resultados

COMUNICACIÓ DELS RESULTATS

Tan important com arribar a una conclusió és la capacitat de compartir-la i presentar-la als altres. Elaborar un informe, fer una presentació, ordenar unes dades estadístiques… les habilitats comunicatives són essencials per al treball en equip.

ÈTICA CIENTÍFICA

Juntament amb el potencial de la ciència, han d’explorar-se també les seves limitacions. Només comprenent el valor de la persona humana som capaces de descobrir que la missió de la ciència és contribuir al bé de la societat i de cada persona.

steam etica cientifica

ROBÒTICA COM ACTIVITAT D’APRENENTATGE

Per la seva alta capacitat motivadora i les estructures de pensament lògic que desenvolupa, a Viaró realitzem activitats de programació i robòtica en tots els nivells.

En l’etapa Infantil, i en horari extraescolar, els alumnes poden aprendre els rudiments de la programació modular mitjançant jocs amb robots programables. En la de Primària, els principis bàsics del llenguatge de programació Scratch, a més de desenvolupar projectes amb Wedo de LEGO Education. Finalment, i a partir de Secundària, estudien i realitzen projectes de robòtica de manera curricular basats en el robot Mindstorm de LEGO Education.