DUAL DIPLOMA

Diploma Dual®

https://youtu.be/WaHfn4OT4sM

¿Què és el Diploma Dual®?

A través del programa Diploma Dual® creat i desenvolupat per Academica Corporation, estudiant a Viaró pots obtenir conjuntament el Títol de Batxillerat i l’American Hihgh School Diploma, el mateix títol que obtenen els alumnes dels Estats Units en acabar els seus estudis.

Objectius

Immersió Lingüística

Totes les assignatures i les relacions amb els professors s’estableixen en anglès des del primer moment, la qual cosa permet l’adquisició d’un nivell bilingüe avançat.

Immersió Tecnològica

El sistema d’estudi en línia fomenta el domini de les tecnologies més avançades d’aprenentatge digital.

Immersió Personal

Aquest programa és una oportunitat perquè els alumnes adquireixin responsabilitat i maduresa en el treball, amb un alt nivell d’autonomia.

Pla d’estudis

DIPLOMA DUAL

L’American High School diploma es compon de 24 crèdits. Gràcies al programa Diploma Dual® es pot convalidar el 75% dels crèdits amb les assignatures de batxillerat, de tal manera que no és necessari que un alumne estudiï la mateixa assignatura en dos idiomes diferents.

Els 6 crèdits restants es distribueixen entre matèries obligatòries i opcionals exclusives del sistema educatiu americà, de la següent manera:

Assignatures obligatòries

English: 2 crèdits

U.S History: 1 crèdit

U.S Government & Economics: 1 crèdit

Assignatures opcionals

Life Management Skills: 1 crèdit

College Preparation (SAT-ACT): 1 crèdit

Criminology: 1 crèdit

Psychology: 1 crèdit

Digital Photography: 1 crèdit

Engineering & Technology: 1 crèdit

English: 1 crèdit

Aquestes assignatures es poden començar a cursar des de 2n Secundària, reduint d’aquesta manera la càrrega lectiva de Batxillerat i ampliant els anys d’immersió i participació en el programa.

Com treballa l’alumne?

L’alumne treballa des de casa. Academica Corporation posa a la seva disposició tots els instruments necessaris mitjançant una plataforma en línia on pot consultar i fer les seves tasques i comunicar-se amb el seu professor americà. La família i el coordinador del programa també tenen accés a la plataforma i poden seguir el seu progrés acadèmic.

El Diploma Dual® exigeix un nivell mitjà d’esforç similar a una activitat extraescolar: de 3 a 5 hores setmanals, depenent de les capacitats de l’alumne i del nombre d’assignatures que cursa.

DIPLOMA DUAL

Com es comuniquen alumne i professor

Els professors estan disponibles per mantenir videoconferències en uns horaris establerts. Aquestes trobades virtuals poden ser individuals o en grups de treball (live sessions). Alguns seran de caràcter obligatori i altres opcionals.

Els alumnes i les famílies poden sol·licitar també conferències amb el professor en els horaris establerts amb la finalitat de resoldre dubtes, reforçar coneixements, o comentar l’evolució acadèmica.

Coordinador del projecte: Sr. Nicolas Stevenoot. Podeu contactar a través del correu electrònic nstevenoot@viaro.org

Avaluació i qualificacions

S’avalua a l’alumne de manera contínua a través de les tasques proposades en cada mòdul i de la seva participació en les videoconferències individuals i live sessions.

DIPLOMA DUAL

A meitat de cada semestre rebran un informe de progrés i les recomanacions de millora en cas que aquest no fos satisfactori. Al final de cada trimestre es lliurarà un informe amb les qualificacions.

Per a l’obtenció del títol de High School americà, l’alumne haurà de superar totes les assignatures de Batxillerat i els 6 crèdits específics del currículum americà amb un Grade Point Average mínim de 2.0, equivalent a una mitjana de 7.0 en el nostre sistema educatiu.

Més informació