DOIP: Atenció a la diversitat

DOIP: Departament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica

Comissió d’Atenció a la Diversitat

“L’atenció educativa a l’alumnat comprèn el conjunt de mesures i suports destinats a tots els alumnes, amb la finalitat d’afavorir el seu desenvolupament personal i social i perquè avancin en l’assoliment de les competències de cada etapa educativa i la transició a la vida adulta, en el marc d’un sistema educatiu inclusiu”

Decret 150/2017, de 17 d’octubre de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu

Viaró Global School com a escola inclusiva parteix del fet que la diversitat ens compromet amb la igualtat i l’equitat entre tots. Les eines que ens permeten articular i donar suport a aquestes necessitats són el Departament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica (DOIP) i la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD).

El DOIP té com a objectiu principal actuar de manera preventiva i proactiva per detectar les necessitats de l’alumnat amb la finalitat de planificar, promoure i fer el seguiment de les actuacions dirigides a donar resposta a la diversitat que presenten els nostres alumnes.

atenció a la diversitat

El DOIP treballa a quatre nivells:

Amb els alumnes

  • Es realitzen observacions i valoracions per tal de decidir quines actuacions calen fer en cada cas.
  • Es mantenen relacions externes amb l’Equip d’Assessorament i orientació Psicopedagògica (EAP) del Departament d’Ensenyament, amb els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), i altres entitats (CREDA, CSMIJ, …) o bé professionals que estiguin treballant amb l’alumne.
  • Es fa el seguiment d’aquestes intervencions, sempre tenint en compte que, pel bon aprenentatge de l’alumne; també s’han de tenir presents els aspectes emocionals i relacionals.

Amb el professorat

  • S’assessora i col·labora en l’elaboració de les mesures i suports universal, addicionals o intensius.
  • S’elaboren Plans de Suport Individualitzat per donar a situacions singulars de determinats alumnes en tots els contextos.
  • Es treballa per elaborar protocols dirigits a treballar de forma específica amb alumnes que puguin presentar dislèxia, TDAH, TEA., Síndrome de Down.., que es van adaptant a cada un dels alumnes que ho requereixen.

Els aspectes relacionats amb l’aula:

  • L’observació del DOIP dins l’aula permet orientar les dinàmiques de grup i facilitat l’orientació al professorat.
  • Les proves d’orientació col·lectiva es realitzen en finalitzar cadascuna de les etapes per tal d’obtenir informació més precisa sobre les habilitats generals i individuals.

Amb la família, principal educadora:

  • El DOIP acompanya a la família i coordina l’organització en xarxa amb tots els professionals implicats en el procés d’aprenentatge. La informació i la participació de la família en aquestes actuacions, conjuntament amb les entrevistes d’acció tutorial i d’orientació, permeten donar resposta a les necessitats educatives dels alumnes.

Des de la CAD es proposa l’organització i gestió de les mesures i els suports. Planifica, promou i en fa seguiment. Es reuneix mensualment i  està format pel Cap d’Estudis com a eix vertebrador de tot el procés educatiu, pel Coordinador del Departament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica com a especialista en processos d’aprenentatge, i pels responsables de cada secció. Aquesta comissió vetlla per a poder tenir el seguiment de l’alumne en cada un dels cursos i que el treball es faci en coordinació amb el tutor i el preceptor de cada un dels alumnes, que alhora vehiculen la informació i relació amb la família.

A Viaró Global School també s’ofereix  a les famílies la possibilitat que es realitzin de forma continuada sessions d’intervenció psicopedagògiques individualitzades, dins de l’horari escolar, amb aquells alumnes que ho necessiten gràcies a un equip permanent d’especialistes format per psicòlegs, psicopedagogs i logopedes.

Articles relacionats dels nostres professors